Expertise

4privacy adviseert, begeleidt en biedt ondersteuning bij het gaan voldoen aan de Algemene verordening persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving, onder meer door:

  • 4Privacy Expertisehet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens bij bedrijven en overheden, bestuurlijke projecten, samenwerkingsverbanden en ICT-projecten, gericht op de privacy compliance van organisaties en het beheersen van risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens;
  • de ontwikkeling van een beleidsdocument voor gegevensbescherming binnen de gehele organisatie, de inrichting van een governance structuur en een privacy control framework om voldoende garanties te kunnen bieden voor het naleven van de AVG en aanverwante privacywetgeving;
  • het opstellen en beoordelen van procesbeschrijvingen en Privacy Impact Assessments (PIA’s), uitvoering van privacy Quickscans, risicoanalyses, het opstellen en beoordelen van beveiligings-maatregelen, en het verzorgen van (in company) trainingen en workshops;
  • adviseren over rechtmatige verwerkingsactiviteiten in samenwerkingsverbanden, zoals met interventieteams, de Veiligheidshuizen, de Regionale Informatie Expertise Centra, de Centra voor Jeugd en Gezin en met de verwerking van persoonsgegevens bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling of schulphulpverlening;
  • het begeleiden van inventarisaties van verwerkingsactiviteiten, implementatietrajecten AVG en privacy-self-assessments, het opstellen van overeenkomsten met verwerkers en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegeven door ketenpartners in het sociaal domein.
  • Advisering bij beveiligingsincidenten of datalekken en contacten met de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) en advisering over de wijze waarop een betrokkene moet worden geïnformeerd;
  • Het verzorgen van trainingen voor de bewustwording van medewerkers, leden van managementteams en directieleden bij het belang van gegevensbescherming en de daarvoor vereiste beheermaatregelen om de privacy compliance voldoende te borgen.

Bovendien kan 4privacy:

A. Optreden als ‘kwartiermaker’ voor de invoering van de AVG

Organisaties zien zich geplaatst voor een breed scala van werkzaamheden voor het aantoonbaar naleven van de AVG. Dit begint veelal bij de inventarisatie van de verwerkingsactiviteiten met persoonsgegevens en het op juiste wijze afhandelen van verzoeken tot kennisneming van betrokkenen.

Ook procesbeschrijvingen van bijvoorbeeld uitwisseling van persoonsgegevens vallen hieronder. 4privacy ondersteunt organisaties bij de implementatie van de AVG als kwartiermaker en bij de inrichting van een ‘Privacy Control Framework’.

B. De taak vervullen van de ‘functionaris voor gegevensbescherming’

In voorkomende gevallen moet uw organisatie vanaf mei 2018 een interne toezichthouder of ‘functionaris voor gegevensbescherming’ hebben aangewezen. Dit kan aan de hand van een dienstverleningsovereenkomst met 4privacy.

Ik beschik over de voorgeschreven professionele kwaliteiten, in het bijzonder de deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming, en kan de taken van een functionaris voor gegevensbescherming als bedoeld in de AVG voor uw organisatie gaan vervullen.

4privacy & data security

• juridische advisering • privacy compliance • privacy audits • data security • privacy impact assessments • trainingen bewustwording • projectbegeleiding • functionaris voor de gegevensbescherming 
• workshops

Contact

U kunt telefonisch contact opnemen voor informatie of vragen :
06 - 1432 5418 of vult u hier het contactformulier in.